§ 3

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, oznak i godła zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem i współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym zakresie działania.

§ 5

Swoją działalność Stowarzyszenie opiera na działalności społecznej, do realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

    Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom oraz HIV/AIDS.
    Zrzeszanie i integracja osób aktywnych społecznie w obszarze promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym, ekologii, ochrony środowiska, niepełnosprawności osób niepełnosprawnych.
        Promowanie i inicjowanie obywatelskich inicjatyw społecznych.
        Umacnianie demokracji i praw człowieka.
        Praca wychowawcza z młodzieżą i dorosłymi.
        Edukacja prozdrowotna, ekologiczna, wychowawcza i zawodowa.
        Integracja osób ze środowisk w trudnościach.
        Postrehabilitacja i postresocjalizacja, w tym osób niepełnosprawnych.
        Działalność ekologiczna, wychowanie w duchu zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska.

10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

11. Działalność na rzecz integracji społecznej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

12.  Reprezentowanie interesów członków na zewnątrz.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

    Współpracę z samorządem terytorialnym.
    Współpracę z organami władzy i administracji wszystkich szczebli.
    Pracę środowiskowo - wychowawczą.
    Działania w kierunku wyrównywania szans społeczno - zawodowych.
    Kursy, szkolenia, prelekcje, odczyty, spotkania, działalność wydawniczą
    i publikacyjną oraz organizowanie konferencji i sympozjów.
    Tworzenie i prowadzenie placówek szkoleniowo - organizacyjnych, ośrodków readaptacyjno – wychowawczych,
    Współpracę z organizacjami i instytucjami.
    Współpracę z instytucjami naukowymi i ośrodkami badawczymi w zakresie uzależnień, patologii społecznych, przemocy, oraz naruszania praw człowieka, ekologii, niepełnosprawności.
    Opracowywanie i realizacja projektów, programów, symulacji, konsulting
    i opiniowanie.

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania we współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz osobami fizycznymi a ponadto z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi.