Kierownik zadań programowych – pedagog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie wykonywanych zadań, jest odpowiedzialna za organizację i realizację całości zadań programowych. Główna księgowa - specjalista ds. finansowo- księgowych, ekonomista, odpowiedzialna za prowadzenie księgowości, finansów.

Stowarzyszenie skupia również wolontariuszy, animatorów, liderów młodzieżowych realizujących działania profilaktyczne w środowisku lokalnym. Szeroko współpracuje z placówkami opiekuńczo- wychowawczymi, medycznymi, rehabilitacyjno - readaptacyjnymi, instytucjami rządowymi, samorządowymi. Przedstawiciele TPPU są aktywnymi działaczami na różnych płaszczyznach pracy samorządowej, socjalnej i społecznej na rzecz mieszkańców regionu oraz działań opiekuńczo-wychowawczych wśród dzieci i młodzieży.