Finansowe podstawy działalności:

W każdym działaniu konieczne jest oparcie się na różnego rodzaju zasobach: możliwościach ludzkich, materialnych, finansowych. Te ostatnie często przesądzają o pozostałych możliwościach, którymi dysponuje dana placówka, jednocześnie ograniczając jej działanie. Wszelkiego rodzaju ograniczenia oraz „cięcia” budżetowe w dużym stopniu wpływają na wysokość otrzymywanych (lub nie) dotacji, w której kalkulacja kosztów musi być dostosowana do zawartości merytorycznej programu a nie odwrotnie.

W związku z tym organizacja dokłada wszelkich starań, bierze udziałw konkursach oraz charakteryzuje się dużą aktywnością własną grant’s seker. TPPU jest organizacją, której działalność jest rekomendowana przez instytucje samorządowe, wojewódzkie, agendy centralne.

Podstawą finansowej działalności placówki, która jest organizacją nie nastawioną na zysk, jest coroczne ubieganie się o dofinansowanie sporządzonych przez placówkę szczegółowych aplikacji (projektów, programów profilaktycznych) oraz zleconych zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, promocji zdrowia. O dotacje TPPU ubiega się z instytucji centralnych na szczeblu krajowym oraz samorządów lokalnych (małe i duże dotacje). Kolejną formą pozyskiwania funduszy oraz środków materialnych przez TPPU jest sponsoring, składki członkowskie, aktywność własna, posiadana baza materialna oraz praca w wolontariacie.

TPPU realizuje długoterminowe strategie działania, które są zintegrowane z lokalnymi i regionalnymi programami zapobiegania narkomanii, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i paleniem tytoniu.