Misją stowarzyszenia jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.
Priorytetową działalnością Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom są działania profilaktyczne w ramach strategii I, II i III rzędowej skierowane do młodzieży i dorosłych. Założenie, że skuteczne przeciwdziałanie zjawisku sięgania przez młodzież i dorosłych po środki psychoaktywne, to działania profilaktyczne zmierzające do cyklicznych, systemowych realizacji obejmujące różne środowiska, grupy społeczne i kategorie zawodowe, skierowane na najważniejsze czynniki ryzyka tkwiące zarówno w samej jednostce, jak i w jej otoczeniu społecznym, a także interwencje profilaktyczne zmierzające do wzmacniania czynników chroniących.

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom jest zarejestrowaną organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną. Działalność Stowarzyszenia reguluje Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Swoją działalność opiera na uchwalonym przez Komitet Założycielski statucie, który został zarejestrowany 11 stycznia 2000 r. w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.

W tym dokumencie znajdą Państwo informacje na temat struktury organizacyjnej Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Siedziba TPPU usytuowana jest w centrum miasta, przy ul. Jęczmiennej, dobrze oznakowana. Stowarzyszenie jest dobrze wyposażone w zaplecze socjalno – bytowe, estetycznie urządzone. Posiada bazę informatyczną, kompleksowe wyposażenie biurowo – administracyjne, pomieszczenia socjalne: łazienkę z prysznicem, kuchnię.
Pomieszczenia do realizacji zadań programowych: gabinet terapeutyczny, salę wykładowo – szkoleniową, salę terapii grupowej, pomieszczenia administracyjno – biurowe oraz posiada pomieszczenia piwniczne, częściowo już zagospodarowane (odbywają się tam spotkania grupy samopomocowej AN, młodzieżowy zespół muzyczny).

Kadra TPPU to osoby posiadające specjalistyczne przygotowanie(pedagodzy, psychoterapeuci, specjaliści psychoprofilaktyki, lekarze, psycholodzy, socjoterapeuci) w zależności od potrzeb realizowanego programu, odpowiedzialni za realizację określonych zadań.

Zespół pracowników w sposób ciągły podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, seminariach ogólnopolskich i zagranicznych. Kadra składa się przede wszystkim z osób młodych, kreatywnych, mających dobry kontakt z młodzieżą, a także osób z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom świadczy swoje usług następującym kategoriom osób.

Dzieci i młodzież

- wywodząca się ze środowisk zdrowych - bez kontaktu ze środkami psychoaktywnymi (w ramach PROFILAKTYKI uniwersalnej),
- ze środowisk zagrożonych (rodzin dysfunkcyjnych, środowisk rówieśniczych, gdzie modne jest branie itp. – grupa tzw. „wysokiego ryzyka”),
- eksperymentująca ze środkami psychoaktywnymi (I, II faza uzależnienia),

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom prowadzi nabór na następujących zasadach oraz według następujących sposobów.

Dorośli

Wszystkie osoby korzystające z pomocy pracowników ulicznych, środowisko lokalne, osoby które nie potrafią przełamać bariery wstydu i przyznać się do bezsilności wobec uzależnienia swoich najbliższych, zgłaszające się po wsparcie, na konsultacje oraz osoby używające alkohol, narkotyki, tytoń w sposób problemowy, szukające pomocy terapeutycznej, specjalistycznej.

Skrócony Statut Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (I i II rozdział). Statut w oryginale liczy 7 stron.

 Rozdział I

Przepisy ogólne

 § 1

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, zwane dalej Stowarzyszeniem jest zarejestrowaną organizacją społeczną i posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Toruń.

Duże rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych mające wielowymiarowe przyczyny o podłożu socjologicznym, psychologicznym a także ekonomicznym oraz powstałe szkody z nimi związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego. Ponieważ problem uzależnień jest złożonym zjawiskiem społecznym, w związku z tym programy profilaktyczne i naprawcze wymagają mobilizacji wielu instytucji i służb powołanych w celu minimalizacji tegoż zjawiska.

W tym celu zostały opracowane długoletnie strategie przeciwdziałania narkomanii (Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii), rozwiązywania problemów alkoholowych (Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), za wdrożenie i koordynację których, odpowiedzialne są organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na różnych poziomach. Podkreśla się przy tym szczególnie ważną rolę organizacji pozarządowych w realizacji poszczególnych zadań programu.