W zajęciach uczestniczy:

-  młodzież w wieku 14 - 22 lata (ze środowisk szkolnych, akademickich).
-  młodzież niezwykle aktywna, której pasją jest działanie na rzecz zdrowia rówieśników.
-  młodzież, która zainteresowana jest własnym rozwojem.Krótka charakterystyka, sposób rekrutacji, kryteria kwalifikacji.

Nabór odbywać się będzie poprzez:

-  współpracujących z nami pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli, wykładowców akademickich, wychowawców różnych placówek, dyrektorów,
-  rozdawnictwo ulotek z zaproszeniem do udziału w programie,
-  ogłoszenia naboru w mas mediach /prasa, komunikaty radiowe, telewizyjne/
-  propagowanie działań  w mas mediach /radio, prasa, telewizja lokalna i regionalna /oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi,
-  informacje o programie oraz naborze zamieszczone na stronie internetowej TPPU.

Zajęcia w grupach mają charakter dobrowolny. Uczestnikom prezentowana jest oferta programowa. Program nie obejmuje pracy z osobami zażywającymi środki psychoaktywne!

4. POZOSTALI ODBIORCY

Program nastawiony jest na współpracę:

-  z kadrą pedagogiczną /nauczyciele, wychowawcy, katecheci, pedagodzy, dyrektorzy placówek itp./
-  z przedstawicielami organizacji rządowych i pozarządowych pracującymi z młodzieżą
-  z zainteresowanymi rodzicami, którzy zgłoszą się o pomoc, poradę, informacje
-  z przedstawicielami mediów

Program obejmuje również:

-  pomoc merytoryczną w zakresie podejmowania przez liderów młodzieżowych różnych form aktywności profilaktycznej, prozdrowotnej
-  pomoc pedagogiczno-psychologiczną dla młodzieży i dorosłych w ramach zadania

5. OPIS PROGRAMU

liderzy-naukaProgram nastawiony jest na realizację profilaktyki w ramach strategii I i II rzędowej oraz promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym. Realizowany jest w rocznym cyklu szkoleniowym przez okres 9 m-cy podzielonym na dwa etapy: (z wyłączeniem wakacji letnich i ferii zimowych),

I etap programu obejmuje 20 sesji warsztatowo – szkoleniowych w postaci 2 godzinnych spotkań 1 raz w tygodniu w łącznej ilości 40 godzin i kończy się wydaniem certyfikatów uczestnikom.

II etap (zaawansowany) to pogłębione zagadnienia z zajęć warsztatowo – szkoleniowych: 18 sesji 2 godzinnych = 36 godzin zajęć oraz zintensyfikowana realizacja działań profilaktycznych na rzecz społeczności lokalnej (happeningi, akcje masowe, edukacja rówieśnicza w szkole i poza szkołą, poradnictwo rówieśnicze, kolportaż materiałów informacyjnych, edukacyjnych).

Planowany termin spotkań: Pn-Pt w godzinach przed i popołudniowych.

Podstawowym środkiem do osiągnięcia założonych celów jest przekazanie uczestnikom programu, wiedzy i umiejętności dotyczących mechanizmów powstawania szkód zdrowotnych i psychospołecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz radzeniu sobie z problemami życiowymi i emocjonalnymi.

Proponowane bloki tematyczne obejmujące treści programowe
Spotkanie organizacyjne. Tworzenie grup uczestników (x 1 godzina)

1. Uczestnictwo w grupie (2 spotkania x 2 godziny)
    Wzajemne poznawanie się, integracja, ustalenie praw i zasad.
    Nawiązanie bliższych kontaktów oraz lepszego poznania się.
2. Pojęcie Zdrowia i Promocji Zdrowia (2 spotkania x 2 godziny)
    Rozpoznawanie własnych potrzeb oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji dotyczących zdrowia.
    Spędzanie wolnego czasu w sposób bezpieczny i twórczy.
3. Ty i ja – jak rozmawiać. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się. Trening interpersonalny (2 spotkania x 2 godziny)
    Poziomy komunikacji. Aktywne słuchanie
    Komunikacja niewerbalna i bariery komunikacyjne
4. Trening umiejętności intrapersonalnych (2 spotkania x 2 godziny)
    Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
    Wzmacnianie samoświadomości oraz pozytywnego obrazu samego siebie. Udzielanie i przyjmowanie pozytywnych informacji zwrotnych
5. Radzenie sobie ze stresem. Rozwiązywanie konfliktów (3 spotkań x 2 godziny)
    Zrozumienie istoty i przyczyn stresu, poznanie czynników stresogennych i własnej odporności na stres
    Ćwiczenia relaksacji. Redukowanie napięć emocjonalnych
    Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Konstruktywne rozwiązywanie problemów
6. Asertywność, sztuka odmawiania, indywidualność czy konformizm? (3 spotkania x 2 godziny)
    Sztuka rozpoznawania zachowań asertywnych, kwestionariusz asertywności
    Kiedy używać umiejętności asertywnych. Trening odmawiania.
    Prawa jednostki, model „O.W.P.S.”
7. Profilaktyka uzależnień (6 spotkań x 2 godziny).
    Wprowadzenie do tematyki uzależnień. Poznanie podstawowych pojęć, identyfikacja środków psychoaktywnych /nielegalnych i legalnych/, przedstawienie mechanizmów  psychologicznych oraz faz uzależnienia
     Nastolatek zdrowy – nastolatek uzależniony. Konsekwencje zdrowotne, psychospołeczne
     Wpływ grupy rówieśniczej na decyzje o zażywaniu narkotyków4. Trening umiejętności udzielania pomocy. Formy pomocy specjalistycznej
     Wprowadzenie do tematyki HIV/AIDS, fakty a fikcja
     Ryzykowne zachowania wynikające z bycia pod wpływem narkotyków a zakażenie wirusem HIV oraz chorobami przenoszonymi drogą płciową
8. Podsumowanie zrealizowanego Programu (1 spotkanie x 2 godziny)
    Informacje zwrotne, wypełnienie końcowych ankiet ewaluacyjnych
    Uroczyste wręczenie certyfikatów

6. ZADANIA

 

-    Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym, bez odwoływania się do substancji  chemicznych.
-    Dostarczenie rzetelnych informacji o zagrożeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz sposobach zapobiegania uzależnieniom.
-    Zdobycie przez młodzież umiejętności interpersonalnych, psychospołecznych.
-    Zdobycie umiejętności udzielania pomocy swoim rówieśnikom.

7. SPODZIEWANE EFEKTY

-    Podwyższenie poczucia własnej wartości młodzieży.
-    Wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych.
-    Dostarczenie wiedzy o uzależnieniach.
-    Promowanie zdrowego stylu życia /bez środków chemicznych/.
-    Nawiązanie i kształtowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami.
-    Przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w grupach rówieśniczych /tzw. edukacja rówieśnicza/.
-    Rozwój zainteresowań.h. Zdobycie umiejętności odmawiania i zachowań asertywnych.
-    Zdobycie umiejętności udzielania pomocy poprzez rozmowy pierwszego kontaktu, rozmowy motywacyjne, wskazanie placówek specjalistycznych dla osób zainteresowanych.

Wskaźniki bazowe:

W roku 2001/2009 objęliśmy programem łącznie ok.  800 osób, w wieku 15 - 22 lata, bezpośrednio uczestniczących w warsztatach, którzy uzyskali status lidera profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, pozostałe osoby to odbiorcy działań środowiskowych, akcji profilaktycznych.

8. METODY i techniki PRACY

-    mini wykład
-    burza mózgów
-    drama
-    dyskusja panelowa
-    obserwacja uczestnicząca: metoda pracy oparta na wspólnym doświadczeniu realizatora oraz uczestników w procesie grupowym, mająca na celu wnikliwe poznanie różnych sytuacji problemowych poszczególnych uczestników oraz całej grupy.
-    obserwacja otwarta: realizator zbiera informacje zwrotne od uczestników, prowadzi sprawozdawczość, z każdego przeprowadzonego zadania (dziennik obserwacji).
-    wizualizacja
-    sondaż opinii
-    opowiadanie o swoich przeżyciach
-    praca w małych grupach
-    praca w parach
-    praca indywidualna
-    dyskusja
-    rysunek
-    konsultacje merytoryczne dla realizatorów młodzieży
-    edukacja środowiskowa
-    happeningi

-    spotkania superwizyjne

-    ewaluacja programu

9. REALIZATORZY PROGRAMU

Program realizowany jest przez wyspecjalizowaną kadrę, przeszkoloną w pracy z młodzieżą oraz z zagadnień nowoczesnej profilaktyki. Osoby te ponadto posiadają duże doświadczenie w pracy z grupami.

OD AUTORA I REALIZATORÓW PROGRAMU

Pragniemy zainteresować Programem jak największą liczbę młodzieży, której pasją jest działanie na rzecz promocji zdrowia w środowisku lokalnym, niezwykle aktywnej, pragnącej pomagać innym oraz chcącej inwestować w rozwój osobisty.Pierwsze edycje Programu były realizowane w latach 2001-2009, kolejna edycja kontynuowana jest w roku bieżącym. Z opinii młodzieży i badań ankietowych wynika, że program cieszy się uznaniem i dużym zainteresowaniem samych uczestników oraz instytucji współpracujących przy realizacji Programu.

ROLA LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH W KSZTAŁTOWANIU WZORCÓW ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Działania młodzieżowych liderów polegają głównie na:

-    Edukacji rówieśników w zakresie medycznych, psychicznych i społecznych oraz prawnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych.
-    Wspieraniu oraz pomocy rówieśnikom mających problemy osobiste.
-    Rozdawnictwie materiałów edukacyjno - informacyjnych połączonych z rozmową pierwszego kontaktu.
-    Aktywnym udziale i organizacji festynów lokalnych promujących zdrowy styl życia.
-    Informowaniu o punktach poradnianych, medycznych, ośrodkach leczniczych.
-    Organizowaniu na uczelniach, w szkołach, internatach, Domach Dziecka - punktów informacyjnych połączonych z indywidualnymi rozmowami, kolportażem ulotek, plakatów itp.
-    Organizowaniu lokalnych akcji masowych, happeningów, wraz z uruchomieniem w czasie trwania akcji ulicznych punktów konsultacyjnych, udzielanie informacji o bezpłatnych konsultacjach specjalistycznych, poradach dla zainteresowanych osób.
-    Inicjowaniu otwartych debat dla młodzieży i dorosłych.
-    Współpracy z przedstawicielami lokalnych i regionalnych mediów.
-    Uaktualnianiu informacji o Liderach i podejmowanych przez nich działaniach na stronach internetowych TPPU www.tppu.org.