Programy realizowane przez TPiPU w 2023 r. dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programach realizowanym w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Jęczmienna 10/7 w Toruniu w okresie 
02.01.2023 - 31.12.2023, w ramach następujących zadań konkursowych:

 

Zadanie konkursowe Nr 2. Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

Program pn.: Działania profilaktyczne oraz pomoc psychospołeczna skierowana do osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi (nazwa własna projektu)

Umowa Nr 21/Eko/HB/2023; kwota dofinansowania: 40000 zł

Termin realizacji02.01.2023 - 31.12.2023

 

Krótka charakterystyka: Program profilaktyki selektywnej ma na celu ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez dzieci i młodzież ryzykownych  zachowań  związanych z uprawianiem hazardu lub problemowym graniew gry sieciowe. Adresatom proponowana jest oferta w postaci 24 godzinnych warsztatów umiejętności psychospołecznych w roku 2023 (1 grupa ) oraz  wsparcia psychologicznego, pedagogicznego. Działania będą dotyczyły poradnictwa rodzinnego  oraz  interwencji kryzysowych.  Realizacja projektu ma na celu również zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu zminimalizowania negatywnych następstw u osób zagrożonych uzależnieniami czynnościowymi. Odbiorcy programu: dzieci, młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego (w tym młodzi dorośli do 25rż), osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe,   uprawianiem hazardu oraz rodziny, bliscy osób zagrożonych uzależnieniem. Planowana liczba odbiorców 185 osób. Program dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Poddawany jest ewaluacji i monitoringowi.

Zapraszamy do udziału w programie! Program dla uczestników jest bezpłatny!! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

 

3loga2023

2. Program pn.

2.1.3. NPZ:  Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Zadanie 5. Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących rozpoznawania wczesnych problemów związanych
z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży, adresowanych do kadry pedagogicznej szkół publicznych.

Miejsce realizacji: Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

ul. Jęczmienna 10/7, 87-100 Toruń

Nazwa własna projektu: Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Umowa nr 282/Eko/HB/2023, kwota dofinansowania 69000 zł

 

ZASIĘG PROJEKTU- ogólnopolski

W związku z raportami z badań ogólnopolskich oraz wojewódzkich, a także własnych, kilkunastoletnich doświadczeń i obserwacji problemu, zgłaszanych do Poradni nowych problemowych użytkowników gier internetowych, osób zagrożonych hazardem oraz już uzależnionych, zgłaszających się do Poradni TPPU rodziców z zaawansowanymi problemami ich nastoletnich i dorosłych dzieci, oraz z uwagi na duże zainteresowanie w/w problematyką wymienionych poniżej grup zawodowych zdecydowano o kontynuacji projektu szkoleniowego w roku 2023 (X edycja). Grupa docelowa obejmie łącznie 120 uczestników – 6 grup szkoleniowych, w tym 3 grupy stacjonarnie oraz 3 grupy w formie online.

Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Obejmuje 11 godzin wykładów i 10 godzin zajęć warsztatowych, rozłożonych na 2 dni szkoleniowe dla 1 grupy. Łącznie dla 6 grup: 66 godzin wykładów oraz 60 godzin warsztatów 1 x w miesiącu dla każdej grupy.

Program merytoryczny szkolenia opiera się na najnowszej wiedzy z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych oraz dostosowany do potrzeb grupy zawodowej. Poddawany jest monitoringowi

i ewaluacji w poszczególnych terminach realizacji każdej z grup.

Forma szkolenia: stacjonarnie 3 grupy w okresie VI i IX 2023 oraz online kolejne 3 grupy w okresie X,XI, XII 2023 w siedzibie TPiPU (forma online została zapoczątkowana w dobie pandemii i zyskała wielu zwolenników z uwagi na zasięg ogólnopolski, uczestnicy poprzednich edycji argumentowali większe możliwości uczestnictwa w szkoleniu bez ograniczeń, np. dalekiego dojazdu, zakwaterowania, itp.- min. ta forma została oceniona pozytywnie podczas ewaluacji końcowej.

Planowane terminy szkoleń:

  • 12-13.06.2023 – I grupa stacjonarnie

  • 19-20.06.2023 - II grupa stacjonarnie

  • 28-29.09.2023r.- III grupa stacjonarnie

  • 19-20.10.2023r.- IV grupa on-line

  • 16-17.11.2023r.-V grupa on-line

  • 7-8.12.2023r.-VI grupa on-linne


Charakterystyka programu: Projekt dotyczy przeprowadzenia szkolenia dla pedagogów, psychologów szkolnych, realizatorów programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji dzieci
i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii (uzależnienie od komputera/smartfonu, Internetu, gier on-line, itp.).
Odbiorcami będą pedagodzy, psychologowie, profilaktycy z placówek oświatowych, wychowawczych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego oraz całej Polski.  
Realizacja projektu ma na 
celu zwiększenie kompetencji wymienionych wyżej grup zawodowych (osób, które bezpośrednio zajmują się profilaktyką uniwersalną, selektywną oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną). Program poddawany jest monitoringowi i ewaluacji
w poszczególnych terminach realizacji każdej z grup.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń

 

Uczestnicy nie ponoszą kosztów za udział w szkoleniu, obiadów, bufetu kawowego.

Koszty dojazdu oraz noclegów nie są zwracane przez organizatora.

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącychw dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

3loga2023

 

 3.

Zadanie 2.4.2. NZP Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna realizowane w szczególności przez zapewnienie dostępu do oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskich.

Zadanie 12. Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.
Miejsce realizacji: Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
ul. Jęczmienna 10/7, 87-100 Toruń

Nazwa własna zadania: Działania interwencyjne oraz pomoc psychospołeczna dla osób z problemem uzależnień behawioralnych i ich rodzin
Umowa nr 302/Eko/HB/2023; kwota dofinansowania 40700 zł

Termin realizacji: 12.05.2023 - 31.12.2023

Krótka charakterystyka projektu/ odbiorcy:

Projekt dotyczy wsparcia psychologicznego osób uzależnionych od hazardu, gier komputerowych, fonoholizmu, itp. w zakresie rozwiązywania szczególnie trudnych sytuacji życiowych (wskazywanie sposobów, metod rozwiązywania problemów, dostarczenie niezbędnych informacji), wsparcie zachowań abstynencyjnych. Działania będą dotyczyły zajęć informacyjno-edukacyjnych, poradnictwa rodzinnego (wsparcie rodzin i bliskich osób uzależnionych) oraz interwencji kryzysowych oraz terapii motywującej. Realizacja projektu ma na celu edukację, zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, wsparcia oraz podejmowania interwencji krótkoterminowych w celu podtrzymania abstynencji od zachowań ryzykownych, problemowych. Ustalenie głównego problemu oraz wskazanie sposobów i możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej. Celem będzie również motywowanie klientów do zmiany stylu życia, szukania alternatyw. Odbiorcami będą problemowi/patologiczni hazardziści, osoby z zaburzeniami grania w gry komputerowe (młodzież, dorośli), itp. rodziny, bliscy osób uzależnionych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Grupa docelowa obejmie 140 osób w roku 2023. Program dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Poddawany jest monitoringowi
i ewaluacji.

Zapraszamy do udziału w programie! Program dla uczestników jest bezpłatny!! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

3loga2023

 

4. Program realizowany przez TPiPU w 2023 r. z dotacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w programach realizowanym w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Jęczmienna 10/7 w Toruniu w okresie 02.01.2023 - 31.12.2023, w ramach następującego zadania konkursowego:

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów profilaktyki selektywnej
(Umowa nr 37/BO/B/DPiEP/2023; Kwota dofinansowania 45000 zł)

 

Program: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I POMOC PSYCHOSPOŁECZNA
(nazwa własna programu)

Celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz minimalizowanie zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży.Działania programowe odnoszą się do poziomu profilaktyki selektywnej.
W szczególności skierowane są do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Program ma również na celu zwiększenie kompetencji psychospołecznych u dzieci
i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe, poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, zmniejszenie ryzyka sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne oraz zmiana normatywnych przekonań na temat zdrowego stylu życia. Program ma również na celu doradztwo oraz wsparcie rodziców i innych dorosłych mających istotny wpływ na proces wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą. Planowana łączna liczba odbiorców w całym roku: 230 osób.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

1) Udział w 24 godzinnych warsztatach umiejętności psychospołecznychok. 15-20  uczniów ze szkoły podstawowej (starsze klasy) i ponadgimnazjalnych (1 grupa w roku) przejawiających zachowania problemowe, realizowanych w I półroczu 2023.

2) Możliwość korzystania z poradnictwa rodzinnego oraz interwencji kryzysowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób z problemem zażywania substancji psychoaktywnych itp.,
w łącznej liczbie 
170 osób, działania realizowane w sposób ciągły przez okres 12 m-cy w roku 2023.

3) Udział w działaniach środowiskowych 50 osób z grup podwyższonego ryzyka (młodzież, młodzi dorośli w województwie kujawsko-pomorskim), realizowanych w sposób ciągły przez okres 12 m-cy
w roku 2023. Program poddawany jest stałemu monitoringowi oraz ewaluacji.

Pierwszeństwo w programie będą miały osoby z województwa kujawsko-pomorskiego, dzieci i młodzież szkolna, młodzi dorośli do 25 r.ż z tzw. grup podwyższonego ryzyka, rodziny osób zagrożonych uzależnieniem, o niskich kompetencjach wychowawczych.

Zapraszamy do udziału w programie! Program dla uczestników jest bezpłatny!! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 56/6522394 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce realizacji: Siedziba TPPU, ul. Jęczmienna 10/7, Toruń, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Toruniu.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowaneze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

3loga2023